Referat fra ordinær generalforsamling 26. marts 2021

 1. - indvarsling - godkendelse af bestyrelsens beslutninger og valg i forbindelse med ændringer i bestyrelse, samt manglende generalforsamling i 2020.

 2. Valg af kasserer (Anders valgt af bst i 2020)

 3. Valg til bestyrelsen (Helle (gen)valgt af bst i 2020)

 4. Valg til bestyrelsen (Nadja valgt af bst i 2020)

 5. Valg til bestyrelsen (Oliver valgt af bst i 2020) (Amanda udgår af bestyrelsen) Valg til bestyrelsen (Camilla valgt af bst i 2020) (Maria udgår af bestyrelsen) Valg af revisor 1. Bente (valgt af bst i 2020)

 6. Blev godkendt på bestyrelsesmødet d. 26.5.2021 af fremmødte medlemmer.

 7. 2. Valg af 2 stemmetællere - Gitte og Jan- Ole blev valgt

 8. 3. Beretning - Bjarne aflagde sin formandensberetning, denne blev efterfølgende godkendt.

 9. 4. Regnskab og budget.- Anders fremlagde regnskabet for 2019 + 2020 og fremlagde budget for 2021.

 10. 5. Fastsættelse af kontingent. Foreslår ingen ændringer i kontingent og holdafgifter) kr. 475 pr. person.

 11. 6. Fastsættelse af bunden grundkapital. Bestyrelsen foreslår under §10, en ny garantikapital grænse på 25000,- Godkendt

 12. 7. Indkomne forslag, herunder evt. udnævnelse af æresmedlemmer. vedtægtsændring: tilføjelse af §11A omhandlende digital generalforsamling

 13. Forslag til formulering af vedtægtsændring/tilføjelse:

 14. § 11A Digital generalforsamling.

 15. Bestyrelsen kan, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud, beslutte at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages.

 16. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og mulighed for hemmelig stemmeafgivelse på generalforsamlingen.

 17. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

 18. Godkendt

 19. 8. Valg:

 20. Valg af formand : Bjarne ønsker gerne afløsning - Bestyrelsen har ikke anden person som forslag til ny formand. De medlemmer der er blevet spurgt har takket nej tak.

 21. Bestyrelsen har efter mødet sat sig sammen, for at finde en løsning herpå. Helle Nyboe er blevet konstitueret formand indtil sæson starter op, og trænerne skal der gøre en aktiv indsat for at finde en ny formand, og der kan derefter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

 22. Det aftales, at afgået formand Bjarne, skal lave en liste over, de opgaver han har lavet som formand. Sådan at bestyrelsen sammen med nye formand, kan fordel de enkelte opgaver.

 23. Valg af bestyrelsen: Jan-Ole (modtager genvalg) genvalgt

 24. Valg til bestyrelsen: Malene (modtager genvalg) genvalgt

 25. Valg af suppleant: pt er der ingen, bestyrelsen ønsker gerne der kommer nogen der vil indgå i bestyrelsen.

 26. Valg af revisor 2. Vinnie (modtager genvalg) genvalgt

 27. Valg af revisorsuppleant: Kirsten (modtager genvalg) genvalgt

 28. 9. Eventuelt

 29. Ida sender en invitation via facebook, til at danse Jerusalema (se dans på youtube) rundt i byerne på Bornholm. Ida har søgt omtilladelse ved politiet, og vil søge via kommunen, om lv til at vi må danse på offentlig område. Dette for at gøre opmærksom på danseklubben og forhåbentlig kan erhverve nye medlemmer. Man må gerne tage familie, venner, kollegaer mfl. Med ud at danse denne dag, måske de kunne ønske sig at gå til dans efterfølgende

Vedtægter rev.  3. marts 2018